Concurs de recrutare: inspector de specialitate debutant la Primăria Sectorului 4

Am considerat util să aduc în atenția dumneavoastră faptul că Primăria Sectorului 4 organizează un concurs de recrutare pentru funcția de inspector de specialitate debutant, în cadrul Serviciului Administrativ. Este vorba despre ocuparea acestei funcții vacante pe perioadă nedeterminată, și există două tipuri de criterii pe care aplicanții trebuie să le îndeplinească simultan pentru a se califica în vederea obținerii acestei funcții:

Criterii generale:

În primul rând, aplicantul trebuie să dețină fie cetățenie română, fie cetățenia altor state ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, precum și domiciliul în România. Cunoașterea limbii române corecte, scris și vorbit, este o altă condiție obligatorie, alături de deținerea vârstei minime reglementate de prevederile legale. Aplicantul valid trebuie să aibă o capacitate deplină de exercițiu, precum și o stare bună de sănătate, în conformitate cu postul pentru care candidează, care să fie atestată de o adeverință eliberată de medicul de familie. Condițiile de studii trebuie, de asemenea, îndeplinite, alături de cele de vechime. Nu în ultimul rând, pentru a fi valid, aplicantul nu trebuie să fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea oricărei infracțiuni împotriva umanității, a statului sau a autorității.

Criterii specifice:

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 30 martie 2016, orele 15:30. În data de 12 aprilie a anului curent, la orele 10:30, va avea loc proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi  comunicate ulterior.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.

 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Sectorului 4, București, din bdul. George Coșbuc nr. 6-16, telefon 021/335.92.30, interior 145.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *